Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

wiks
11:34
0824 0ce5
Reposted fromfelicka felicka via12czerwca 12czerwca
wiks
11:33

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
wiks
11:33
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
wiks
11:33
Wiem, że tęsknisz, ale połóż się już spać. Bezsenność ci go nie zwróci.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee via12czerwca 12czerwca
11:32
0687 babe 500
wiks
11:32
0517 47fb
wiks
11:32
wiks
07:38
Reposted frommr-absentia mr-absentia viawiksz wiksz
wiks
07:38
fajnie byłoby usłyszeć Cię przed snem.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viawiksz wiksz

May 27 2017

wiks
21:09
8772 41d5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
wiks
21:09
5750 89eb 500
Reposted frommefir mefir viaAmericanlover Americanlover
21:08
5701 7cff
21:07
6868 4c47
Reposted fromamatore amatore viaanecianow anecianow
21:07
1780 42b9 500
Reposted fromamatore amatore viaall-about-kate all-about-kate
wiks
21:07
6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly viadontforgot dontforgot
wiks
21:06
Reposted fromredsth redsth viadontforgot dontforgot
21:06
8826 41e8 500

petalpunks:

☽♀☾

Reposted fromkill-me-now kill-me-now viadontforgot dontforgot
wiks
21:06
0242 8f1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viala-lu la-lu
wiks
21:06
8681 a741
Reposted fromholdommig holdommig viaAmericanlover Americanlover
wiks
21:06
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl